Tiskové zprávy

I v Třemošné má PilsFree optickou síť

23. 4. 2015, Plzeň

Nejen v Plzni, ale i v jiných městech a obcích buduje PilsFree své optické sítě. Dobrým příkladem je město Třemošná. V březnu 2015 byla dokončena téměř rok trvající akce, při které byla propojena páteřní optickou sítí většina bytových domů v severní části sídliště v Třemošné. Konkrétně se jedná o domy v ulicích Sídliště, Mládežníků a Budovatelská.

Gigabit do bytu – to je PilsFree pro více než 8 000 domácností v Plzni

22. 8. 2014, Plzeň

Spolek PilsFree, který provozuje plzeňskou metropolitní síť, umožňuje od srpna 2014 jako jeden z prvních na světě svým členům připojení rychlostí 1 Gb/s. Z celkového počtu více než 22 000 členů je na novou páteřní optickou síť DWDM o rychlosti 10 Gb/s připojeno na 8 000 domácností. Do kabelových segmentů sítě investoval PilsFree od roku 2007 přes 111 mil. Kč.

hlavní strana Spolek etický kodex

Etický kodex PilsFree, z. s. (výňatek z Vnitřních předpisů)

Hlava 1 – Pravidla chování v síti

čl. 1 - Základní pravidla

a. Každý člen i příslušník jeho domácnosti (dále jen „uživatel“) může používat síť podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, užíváním sítě však nesmí být dotčeno právo ostatních uživatelů na užívání sítě v minimálně stejném rozsahu.

b. Nikdo nesmí při práci v síti porušovat soukromí ostatních uživatelů.

c. Nikdo nesmí svými zařízeními ohrožovat nebo omezovat ostatní účastníky nebo řádný chod sítě.

čl. 2 – Informační systém PilsFree (IS)

a. Všichni jsou povinni správně vyplnit povinná pole registračního formuláře. Veškeré údaje, které o sobě uživatel poskytne prostřednictvím IS, musí být pravdivé.

b. Pokud se uživatel rozhodne přidat si do svého profilu v IS fotografii, musí se jednat o fotografii takovou, na které je zachycen jeho obličej a na které je rozpoznatelný.

c. Uživatel je povinen zvolit si přezdívku v takovém tvaru, která nebude vulgární a nebude ohrožovat důvěryhodnost a dobré jméno Spolku v očích jeho členů i třetích osob.

čl. 3 – Diskusní servery a veřejné diskusní prostory

Všichni účastníci diskusí v síti jsou povinni dodržovat platné právní předpisy ČR a obecné zásady slušného chování, zejména jsou účastníci diskusí povinni se vyvarovat podpory hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka, vulgarit a jednání, kterým porušují práva duševního vlastnictví.

čl. 4. – Webhosting, blog

a. Obsah publikovaný na doménách užívaných Spolkem nebo na jejich subdoménách nesmí být v rozporu s platnými právními předpisy ČR. Není dovoleno publikovat stránky s pornografickým obsahem a stránky s obsahem směřujícím k potlačení práv a svobod člověka.

b. Doména užívaná Spolkem nesmí být členy využívaná ke komerčním účelům.

c. Bližší podmínky užívání jsou uvedeny na webových stránkách příslušné služby.

čl. 5. - Zabezpečení proti virům

a. Každý, kdo je připojen k síti, je povinen co možná nejlépe zabezpečit svá zařízení proti virům (pravidelně aktualizovaným antivirovým programem, firewallem apod.).

b. Po zjištění virové nákazy je uživatel povinen všemi prostředky zamezit jejímu dalšímu šíření.

c. Jako prostředek informování o případném zavirování je považováno také zaslání automatické zprávy z aplikace pro sledování virové aktivity (Viroměru).

čl. 6. – HTTP redirect

a. Jako prostředek varování může být uživatel automaticky přesměrován na informační stránku.

b. Uživatel je povinen reagovat na zobrazené informace.

Hlava 2 - Přestupky a sankce

čl. 7 – Pravidla udělování sankcí

a. Pravomoc udělovat sankce za přestupky, tj. chování ohrožující nebo omezující chod sítě, náleží radním a v omezené míře dle písm.. c) tohoto odstavce správcům. Tuto pravomoc nelze delegovat na jinou osobu.

b. Při přestupku může radní uživatele odpojit od sítě nebo mu omezit požívání některé z členských výhod (obojí dále jen „ban“) na dobu nejvýše 24 hodin.

c. Správce může ve výjimečných případech, které vyžadují neodkladně učinit opatření, udělit ban na dobu nejvýše 24 hodin. Správce může udělit ban výhradně za porušení čl. 1 písm. c) etického kodexu. O udělení banu musí neprodleně informovat svého technického radního. Technický radní má právo ban udělený správcem zrušit nebo nahradit vlastním.

d. Před udělením sankce musí být vždy učiněn pokus uživatele kontaktovat pomocí telefonu nebo e-mailu, které jsou uvedeny u daného člena v IS, a vyzvat ho k nápravě.

e. Každý ban musí být zanesen do seznamu banů v IS tzv. černé listiny s odůvodněním, proč byl udělen.

f. Radní může prostřednictvím Viroměru udělovat bany do výše 3 hodin. Další ban může být udělen až po uplynutí půlhodinové lhůty po vypršení předchozího banu.

čl. 8 – Přestupky

a. Za porušení čl. 1 písm. b) a c) etického kodexu může být udělen ban.

b. Za opakované porušování nebo opakované nerespektování výzvy k nápravě v případě uvedeném v čl. 2 písm. a) a b) a čl. 3 etického kodexu může být udělen ban.

c. Za chování na síti, které závažným způsobem porušuje dobré mravy a je chápáno jako veřejně pohoršující, může být udělen ban.

Hlava 3 – Vystupování činitelů Spolku

čl. 9 – Činitelé Spolku

a. Činiteli Spolku jsou osoby, jejichž funkce jsou zřízeny na základě Stanov nebo VP, nebo osoby, na které Rada delegovala některé své pravomoci.

b. Činitelé Spolku vystupují vůči ostatním uživatelům a třetím osobám vždy tak, aby dobře reprezentovali Spolek a aby nepoškozovali jeho dobré jméno.

Vnitřní předpis č. VII - o členských příspěvcích

1. Členské příspěvky jsou příjmem Spolku podle čl. 13 odst. 5 písm. a) Stanov, členové jejich odváděním podporují činnost Spolku.

2. Každý člen je povinen řádně odvádět členské příspěvky.

3. Výše měsíčního členského příspěvku je 300 Kč.

4. Lhůty pro uhrazení členského příspěvku stanoví Rada.

5. Od placení členského příspěvku mohou být členové v odůvodněných případech osvobozeni. O osvobození rozhoduje na základě žádosti Rada. Od placení členského příspěvku nelze osvobodit právnické osoby, které byly zřízeny za účelem podnikání.

6. Není-li člen osvobozen od povinnosti odvádět členský příspěvek, má jeho neuhrazení ve stanovené lhůtě za následek přerušení členství.

7. Členství může být přerušeno z důvodu nezaplacení členského příspěvku nejdéle po dobu 6 měsíců, nezažádá-li člen o její prodloužení. Pokud člen do uplynutí této doby neodvede členský příspěvek, má jeho nezaplacení za následek zánik členství ve Spolku dle čl. 4 odst. 1 písm. d) Stanov.

8. Má-li člen přerušené členství z důvodu nezaplacení členského příspěvku, nemá právo volit a být volen do orgánů Spolku a hlasovat na Členské schůzi a nemůže čerpat výhod plynoucích ze členství ve Spolku.

9. Na vrácení členského příspěvku není právní nárok.

10. Členský příspěvek je nutné uhradit tak, aby byl připsán na bankovní účet Spolku před započetím příslušného platebního období. Úhradu členského příspěvku je možné realizovat výhradně platbou na bankovní účet. Pro rozlišení úhrad bude člen používat své identifikační číslo (členské ID) jako variabilní symbol.

Novinky

Zaměstnání: Nový technik PilsFree

21.8.2017 - Sampi09

PilsFree je otevřené společenství lidí, kteří mají společný cíl - provoz...

PilsFree na Rokycansku

13.7.2017 - Sampi09

V oblasti Rokycanska se síť PilsFree velmi rozrostla, a to za pouhý rok.

Místní...