1. Předmět plnění a popis zakázky

Předmětem zakázky je realizace pokládka HDPE trubek v Plzni v Guldenerově ulici a ulicích přilehlých. Předpokládaná hodnota dodávky na základě této výzvy k podání nabídky je do 1,9 mil. Kč vč. DPH. Předpokládaný termín dokončení díla je do 31. srpna 2019. Objednatel není plátcem DPH. Podkladem ke zpracování nabídky je výhradně následující: 

 2. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů

Uchazeč je povinen prokázat kvalifikaci v níže uvedeném rozsahu. Veškeré doklady k prokázání kvalifikace budou předloženy v prosté kopii.

 3. Součásti podané nabídky

Součástí podané nabídky budou tyto dokumenty:

4. Místo, způsob a lhůta podání nabídky

Nabídka bude podána výhradně v písemné formě v řádně zalepené obálce. Zadní strana bude povinně opatřena přelepením. Na obálce bude uveden výrazný nápis „Pokládka trubek MultiDuct Guldenerova ulice“ a v rohu obálky čitelná zpáteční korespondenční adresa.

Doručení může probíhat doporučeným dopisem na adresu „PilsFree z.s., Tachovská 1373/41, 323 00 Plzeň“ nebo osobně do sídla sdružení, kanceláře označené „HELPDESK“ mezi 09:00 a 18:00 hodin. V případě doručení osobně bude do archu proveden zápis s datem a časem předání.

V obou případech je termín pro doručení nejpozději v čtvrtek 4. dubna 2019 v 17:00. Na pozdější doručení nebude brán zřetel.

5. Způsob a termín hodnocení nabídek

Kritériem pro výběr dodavatele bude splnění nutných podmínek z bodu 2., 3. a 4. této výzvy. Dále bude kritériem z 70% cena díla včetně DPH (dle odstavce 5.1 předložené Smlouvy o dílo), z 15% datum dokončení a předání díla (dle odstavce 3.1 předložené Smlouvy o dílo) a z 15% předložené reference (dle bodu 2.b této výzvy). 
Otevírání obálek včetně kontroly všech předložených dokumentů se uskuteční v zasedací místnosti zadavatele (v 1. patře objektu Tachovská 1373/41 v Plzni) dne 4. dubna 2019 od 17:10 hodin v pořadí dle doručení od nejnovější k nejstarší nabídce. Otevírání obálek se má právo účastnit uchazeč, jehož nabídka byla zadavateli doručena ve lhůtě pro podání nabídek. Uchazečem se rozumí statutární zástupce zájemce o získání nabídky nebo jím pověřená osoba na základě plné moci (postačuje neověřená). Předpokládaný datum podpisu Smlouvy o dílo ze strany zadavatele s jediným vybraným dodavatelem bude ve čtvrtek 11. dubna 2019.

6. Vázanost uchazeče nabídkou a vyrozumění uchazeče

 Uchazeč je svou nabídkou vázán od podání nabídky, dokladem je Smlouva o dílo podepsaná statutárním zástupcem uchazeče, která je ve dvou originálech nedílnou součástí podané nabídky. 
Vyrozumění uchazečů o přidělení nebo nepřidělení zakázky bude odesláno jednotlivým uchazečům na zpáteční adresu uvedenou na obálce nejpozději 6 pracovních dní od termínu hodnocení nabídek. Součástí vyrozumění bude navrácení Smluv o dílo. 

7. Práva a povinnosti zadavatele 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 

Povinnosti zadavatele:

8. Odkaz na dokumentaci, podklady, smlouvu

https://www.pilsfree.net/hdpe/hdpeguldenerova.zip (86 476 623 bajtů)


 Dotazy a odpovědi