Pořadatel soutěže:

PilsFree, z. s., Tachovská 1373/41, 323 00 Plzeň, IČ: 26643260, zapsán ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. L 3873.

Název soutěže:

PilsFree Velká Štědrovečerní soutěž

Místo průběhu soutěže:

Soutěž probíhá společně na území České republiky v Plzni a okolí prostřednictvím sociální sítě FACEBOOK (dále jen „místo konání soutěže“).

Trvání soutěže:

Soutěž trvá od 4. 12. 2017 od 00.00.00 hod. do 24. 12. 2017 do 09.00.00 hod.

Harmonogram soutěže:

1. kolo soutěže Zasílání fotografií: od 4. 12. 2017 od 0.00.00 hod. do 16. 12. 2017 23.59.59 hod.

výběr fotografií TOP 5: 17. 12. 2017

2. kolo soutěže Hlasování od 18. 12. 2017 od 0.00.00 hod. do 23. 12. 2017 23.59.59 hod.

vyhlášení výherce: 24.12. 2017 v 9.00.00 hod. na Facebooku

 

Podmínky účasti v soutěži:

soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která je registrována na sociální síti FACEBOOK (www.facebook.com), má po celou dobu soutěže aktivní svůj FACEBOOK účet a splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“). soutěžící se zavazují dodržovat veškerá pravidla použití sítě FACEBOOK uvedená na www.facebook.com/terms.php. soutěžící účastí v soutěži udělují souhlas se zpracováním osobních údajů.

Pravidla soutěže a způsob určení vítězů:

Soutěž se skládá ze dvou kol. V prvním kole soutěže, která bude probíhat od 4. do 16. 12. 2017, soutěžící se vyfotí s čímkoliv, kde se objevuje logo PilsFree (billboard, lavička, automobil, sídlo spolku, atp.) Aby mohla být fotografie zařazena do soutěže, musí být nastavena jako veřejná a sdílená pod hashtagem: #nespoutanasit

Po kliknutí na hashtag #nespoutanasit budou vidět všechny veřejně sdílené příspěvky. Z nich následně odborná porota složená ze členů rady PilsFree vybere TOP 5 soutěžících do druhého kola.

Ve druhém kole soutěže, které bude probíhat od 18. do 23. 12. 2017, se bude hlasovat o nejkreativnější fotografii prostřednictvím lajkovacích tlačítek. O výherci rozhodnou ostatní uživatelé Facebooku. Výhercem se stane ten, jehož fotografie nasbírá nejvíce pozitivních lajků („to se mi líbí”, „super”, „paráda”). Reakce „haha”, „to mě mrzí” a „to mě štve” nebudou ze své povahy započítány mezi pozitivní reakce.

Výhry a vyhlášení vítězů

Hlasování o nejkreativnější fotografii se uzavírá 23.12. 2017 23.59.59 hod. Vyhlášení výherce proběhne na Facebooku 24. 12. 2017 v 9:00 hod. prostřednictvím statusu na oficiálních stránkách sdružení PilsFree (https://www.facebook.com/PilsFree/).

Výherce je povinen se pro výhru dostavit osobně na sídlo spolku PilsFree (Tachovská 1373/41, 323 00 Plzeň) v návštěvních hodinách (https://www.pilsfree.net/kontakty/), pokud pořadatel soutěže neurčí jinak. Výhru si může výherce vyzvednout nejpozději 30 dnů od vyhlášení. Pokud tak výherce neučiní, výhra automaticky postupuje dalšímu v pořadí.

Autorská práva

soutěžící odpovídá za to, že zasláním soutěžního příspěvku a jeho následným zveřejněním na sociální síti FACEBOOK nebudou porušena práva třetích osob, zejména, že nebude zasaženo do autorských práv třetích osob.

soutěžící zároveň svou účastí v soutěži uděluje pořadateli bezplatně celosvětovou licenci k užití veškerých autorských děl, vytvoří-li je v souvislosti se soutěží, a to v neomezeném rozsahu (tj. zejména všemi způsoby dle ustanovení § 12 autorského zákona č. 121/2000 Sb.), včetně práva takové autorské dílo kdykoliv v průběhu soutěže nebo po jejím ukončení upravit, pozměnit nebo užít spolu s jiným dílem, a to po celou dobu trvání majetkových práv, s právem udělit právo dalšího užití (podlicenci) autorského díla třetím osobám v celém rozsahu udělené licence. Pořadatel není povinen udělenou licenci využít. Pro vyloučení pochybností platí, že pro účely udělení licence představuje vložení jakéhokoliv autorského díla do soutěže soutěžícím návrh na uzavření licenční smlouvy ve smyslu § 2373 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přičemž přijetí tohoto autorského díla pořadatelem, bez ohledu na to, jestli byl o tomto přijetí soutěžící vyrozuměn nebo nikoliv, přestavuje souhlas pořadatele s tímto návrhem na uzavření licenční smlouvy ve smyslu § 2373 odst. 2 občanského zákoníku.

 

Další důležité podmínky soutěže:

Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže příspěvky, které zesměšňují spolek PilsFree či jinak narušují jeho dobré jméno.

Pořadatel je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na webových stránkách www.pilsfree.net/pravidla

Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu.

Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti FACEBOOK do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku duplicity FACEBOOK účtů, nemá nárok na výhru.

Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či profil FACEBOOK vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např.: duplicitní účet FACEBOOK).

Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či FACEBOOK profil odporuje pravidlům sociální sítě FACEBOOK. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti FACEBOOK.

Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě FACEBOOK). Pořadatel dále neručí za doručení zprávy (komentáře), prostřednictvím které budou informováni výherci soutěže.

Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti FACEBOOK. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti FACEBOOK.

V Plzni dne 4. 12. 2017