Hlava 1
Pravidla chování v síti
Hlava 2
Přestupky a sankce
Hlava 3
Vystupování činitelů

Hlava I.
Pravidla chování v síti

 1. Základní pravidla
  1. Každý člen i příslušník jeho domácnosti (dále jen „uživatel“) může používat síť podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, užíváním sítě však nesmí být dotčeno právo ostatních uživatelů na užívání sítě v minimálně stejném rozsahu.
  2. Nikdo nesmí při práci v síti porušovat soukromí ostatních uživatelů.
  3. Nikdo nesmí svými zařízeními ohrožovat nebo omezovat ostatní účastníky nebo řádný chod sítě.
 2. Informační systém PilsFree (IS)
  1. Všichni jsou povinni správně vyplnit povinná pole registračního formuláře. Veškeré údaje, které o sobě uživatel poskytne prostřednictvím IS, musí být pravdivé.
  2. Uživatel je povinen zvolit si přezdívku v takovém tvaru, která nebude vulgární a nebude ohrožovat důvěryhodnost a dobré jméno Spolku v očích jeho členů i třetích osob.
 3. Diskusní servery a veřejné diskusní prostory
 4. Všichni účastníci diskusí v síti jsou povinni dodržovat platné právní předpisy ČR a obecné zásady slušného chování, zejména jsou účastníci diskusí povinni se vyvarovat podpory hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka, vulgarit a jednání, kterým porušují práva duševního vlastnictví.
 5. Webhosting, blog
  1. Obsah publikovaný na doménách užívaných Spolkem nebo na jejich subdoménách nesmí být v rozporu s platnými právními předpisy ČR. Není dovoleno publikovat stránky s pornografickým obsahem a stránky s obsahem směřujícím k potlačení práv a svobod člověka.
  2. Doména užívaná Spolkem nesmí být členy využívaná ke komerčním účelům.
  3. Bližší podmínky užívání jsou uvedeny na webových stránkách příslušné služby.
 6. Zabezpečení proti virům
  1. Každý, kdo je připojen k síti, je povinen co možná nejlépe zabezpečit svá zařízení proti virům (pravidelně aktualizovaným antivirovým programem, firewallem apod.).
  2. Po zjištění virové nákazy je uživatel povinen všemi prostředky zamezit jejímu dalšímu šíření.
  3. Jako prostředek informování o případném zavirování je považováno také zaslání automatické zprávy z aplikace pro sledování virové aktivity (Viroměru).
 7. HTTP redirect
  1. Jako prostředek varování může být uživatel automaticky přesměrován na informační stránku.
  2. Uživatel je povinen reagovat na zobrazené informace.

Hlava II.
Přestupky a sankce

 1. Pravidla udělování sankcí:
  1. Pravomoc udělovat sankce za přestupky, tj. chování ohrožující nebo omezující chod sítě, náleží radním a v omezené míře dle písm.. c) tohoto odstavce správcům. Tuto pravomoc nelze delegovat na jinou osobu.
  2. Při přestupku může radní uživatele odpojit od sítě nebo mu omezit požívání některé z členských výhod (obojí dále jen „ban“) na dobu nejvýše 24 hodin.
  3. Správce může ve výjimečných případech, které vyžadují neodkladně učinit opatření, udělit ban na dobu nejvýše 24 hodin. Správce může udělit ban výhradně za porušení čl. 1 písm. c) etického kodexu. O udělení banu musí neprodleně informovat svého technického radního. Technický radní má právo ban udělený správcem zrušit nebo nahradit vlastním.
  4. Před udělením sankce musí být vždy učiněn pokus uživatele kontaktovat pomocí telefonu nebo e-mailu, které jsou uvedeny u daného člena v IS, a vyzvat ho k nápravě.
  5. Každý ban musí být zanesen do seznamu banů v IS tzv. černé listiny s odůvodněním, proč byl udělen.
  6. Radní může prostřednictvím Viroměru udělovat bany do výše 3 hodin. Další ban může být udělen až po uplynutí půlhodinové lhůty po vypršení předchozího banu.
 2. Přestupky
  1. Za porušení čl. 1 písm. b) a c) etického kodexu může být udělen ban.
  2. Za opakované porušování nebo opakované nerespektování výzvy k nápravě v případě uvedeném v čl. 2 písm. a) a b) a čl. 3 etického kodexu může být udělen ban.
  3. Za chování na síti, které závažným způsobem porušuje dobré mravy a je chápáno jako veřejně pohoršující, může být udělen ban.

Hlava III.
Vystupování činitelů Spolku

 1. Činitelé Spolku
  1. Činiteli Spolku jsou osoby, jejichž funkce jsou zřízeny na základě Stanov nebo VP, nebo osoby, na které Rada delegovala některé své pravomoci.
  2. Činitelé Spolku vystupují vůči ostatním uživatelům a třetím osobám vždy tak, aby dobře reprezentovali Spolek a aby nepoškozovali jeho dobré jméno.