Poučení o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů

Úvodní informace

Vzhledem k tomu, že jste zájemcem o členství anebo již členem ve spolku PilsFree, z.s., IČ 266 43 260, se sídlem Tachovská 1373/41, Bolevec, 323 00 Plzeň, zapsaným ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, pod sp. zn. L 3873, požadujeme po Vás z toho důvodu některé informace o Vás – osobní údaje, protože s Vám jednáme o uzavření smlouvy o vzniku Vašeho členství v našem spolku resp. již jste se členem stal. Z toho důvodu Vám zde předkládáme informace o zpracování Vašich osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).

Kdo je správcem osobních údajů?

Správcem osobních údajů je PilsFree, z.s., IČ 266 43 260, se sídlem Tachovská 1373/41, Bolevec, 323 00 Plzeň, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, pod sp. zn. L 3873 (dále jen „Správce“ nebo „spolek“).

Na jakém základě zpracováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme, neboť zpracování je nezbytné pro plnění práv a povinností v rámci Vašeho členství v našem spolku, a to jak z Vaší strany vůči spolku, tak ze strany spolku vůči Vám.

Rozsah osobních údajů zpracovávaných správcem

Informujeme Vás, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v takovém rozsahu osobních údajů, ve kterém jste nám své osobní údaje sdělil, většinou se jedná o tyto údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa (ulice a číslo, obec, PSČ), telefonní číslo, e-mail, fotografie.

Účel zpracování osobních údajů

Spolek v rámci své činnosti zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou Vaše osobní údaje k těmto účelům:

Z toho důvodu, že jednáte se spolkem o uzavření smlouvy o vzniku členství ve spolku, je právním titulem pro zpracování Vašich osobních údajů čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

V případě, že nebude možné do jednoho měsíce z technických či administrativních důvodů dokončit přijímací proces ohledně Vašeho členství ve spolku, budeme dále Vaše osobní údaje zpracovávat na základě oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Proti tomuto zpracování máte právo vznést námitku.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme ukládat po dobu, kdy budeme zpracovávat Vaši přihlášku o přijetí do spolku a následně poté, co se stanete členem spolku po dobu trvání Vašeho členství a po jeho skončení po dobu nezbytně nutnou.

Další informace o zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě.

Vaše osobní údaje nepředáváme a nemáme v úmyslu předat do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Poučení o právech subjektů údajů

Máte právo požádat spolek o poskytnutí informace o zpracování Vašich osobních údajů.

Máte právo, aby spolek bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Máte právo, aby spolek bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, a spolek má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 

Máte právo, aby spolek omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytl spolku, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu spolek bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Pokud se domníváte, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

V Plzni dne 28.5.2018